Wojciech Machała

Of counsel at SKP law firm, IP/TMT practice

Publications

  1. W.Machała, R.M.Sarbiński [red.] „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” Warszawa 2019, wydawca: Wolters Kluwer, ss. 1657 (redaktor naukowy i współautor
  2. J.Sieńczyło-Chlabicz [red.] „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” Warszawa 2020, wydawca: CH Beck, ss. 1524 (współautor)
  3. W.Machała „Cytat w utworze naukowym” Przegląd Prawa Konstytucyjnego z. 3(55) z 2020 r.
  4. W.Machała, M.M.Cieśliński „Status normatywny współautorstwa (wielopodmiotowości autorskiej) – próba nowego ujęcia problematyki” Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej z. 2(148) z 2020 r.
  5. W.Machała, S.Stanisławska-Kloc „E-learning w prawie autorskim (nie tylko w czasie pandemii)” Monitor Prawniczy z. 14 z 2020 r.
  6. W.Machała „ACTA 2 czy Nihil Novi? Pierwsze refleksje na temat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym” Monitor Prawniczy z. 18 z 2019 r.
  7. W.Machała „Jeśli nie Rembrandt to co? Perspektywy rozwoju prawa autorskiego w najbliższych kilkunastu latach.” Monitor Prawniczy z. 2 z 2019 r.
  8. W.Machała „Od przybytku głowa nie boli? Z problematyki ustawowego odstąpienia i wypowiedzenia umowy prawnoautorskiej” w: K.Szczepanowska-Kozłowska, I.Matusiak, Ł.Żelechowski [red.] „Opus Auctorem Laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej” Warszawa 2019, wydawca: Wolters Kluwer
  9. W.Machała „Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym” Zeszyty Naukowe KUL, z. 1(241) z 2018 r.
  10. W.Machała „Dozwolony użytek informacyjny w prawie autorskim (uwagi dotyczące art. 25 ustawy” Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej z. 3 z 2016 r.

Contact

Warsaw

Ks. Skorupki Street 5
00-546 Warsaw

Sopot

Armii Krajowej Street 116/17
81-824 Sopot
+48 22 230 2655biuro@skplaw.pl
More
Copyright 2022 Privacy Policy Terms and conditions