Limity transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

23. 01. 2024

W związku licznymi zmianami ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późniejszymi zmianami) wprowadzonymi w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, wielu przedsiębiorców powzięło wątpliwość co do aktualnie ich obowiązujących limitów transakcji gotówkowych przewidzianych ww. ustawą. W wielu publikacjach i artykułach na przestrzeni ostatnich miesięcy można odnaleźć informacje o wprowadzeniu nowego limitu 8.000 złotych w miejsce obowiązującego zgodnie z ustawą limitu 15.000 złotych. Jak kształtuje się sytuacja prawna przedsiębiorców w ww. zakresie, mając na uwadze stan prawny od 1 stycznia 2024 roku?
 
Początkowym założeniem przewidzianym w art. 22 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) – zwanej potocznie „Polskim Ładem” było rzeczywiście wprowadzenie zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców, polegającej na obniżeniu limitu jednorazowych transakcji bezgotówkowych z 15.000 złotych do kwoty 8.000 złotych.
 
W pierwotnym brzmieniu Polski Ład zakładał wejście w życie ww. zmiany już z dniem 1 stycznia 2022 roku. Kolejno, wskutek m.in. niezadowolenia z proponowanych zmian w środowisku mikro i małych przedsiębiorców, dokonano kilkukrotnej nowelizacji ustawy, przesuwając ww. termin – w pierwszej kolejności na 1 stycznia 2023 roku, a następnie na 1 stycznia 2024 roku. Wreszcie ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku zmieniającą „Polski Ład” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1414) Ustawodawca ostatecznie zrezygnował z proponowanego wcześniej obniżenia ww. limitu i uchylił wskazany wyżej art. 22 pkt 1 „Polskiego Ładu”.
 
Powyższe oznacza, że limit transakcji bezgotówkowych określony w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców nie uległ zmianie wskutek nowelizacji proponowanych w ramach Nowego Ładu i dalej wynosi 15.000 złotych oraz aktualnie nie istnieje podstawa prawna do jego obniżenia. Ponadto nie ma aktualnie prac legislacyjnych, które zakładałyby wprowadzenie niższego limitu w przyszłości.
 
Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy dotychczas praktykowali dokonywanie i przyjmowanie jednorazowych płatności w formie gotówkowej powyżej kwoty 8.000 złotych, nie wyższej jednak niż 15.000 złotych, w dalszym ciągu są uprawnieni do działania w ten sposób. Wszelkie płatności przewyższające kwotę 15.000 złotych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej winny być przy tym dalej dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy.
 
Autor: Szymon Szuksztul – Senior associate w Kancelarii SKP.

Kontakt

Warszawa

ul. Ks. Skorupki 5,
00-546 Warszawa

Sopot

ul. Armii Krajowej 116/17
81-824 Sopot
22 230 2655biuro@skplaw.pl
Więcej
Copyright 2022 Polityka Prywatności Regulamin